WGBO

Sinds medio 2007 heeft het contact tussen u als cliënt/patiënt en de apotheker een wettelijke basis, namelijk de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn de rechten en plichten van de apotheker en van u als cliënt/patiënt wettelijk vastgelegd. De apotheker zal samen met andere zorgverleners zorgen voor een goede medicamenteuze behandeling. Wij leggen de belangrijkste onderwerpen in deze wet kort uit:

  • Behandelingsovereenkomst
  • Informatieplicht
  • Medicatiedossier
  • Privacy
  • Minderjarigen

Behandelingsovereenkomst
Wanneer u in de apotheek uw recept afgeeft, gaat u hiermee op dat moment een behandelingsovereenkomst aan met de apotheker. Wanneer u voor het eerst de apotheek bezoekt zal de apotheker u vertellen wat u mag verwachten van de apotheek, hoe uw geneesmiddelgebruik wordt bewaakt en hoe er omgegaan wordt met privacy. Het kan ook zijn dat u deze informatie in een speciaal welkomstpakket krijgt aangereikt.

Informatieplicht
Het geven van informatie is voor zowel de apotheker als voor u van belang. De apotheker moet naar beste weten alle informatie geven waarvan de apotheker denkt dat u die nodig heeft. Uw apotheker moet u goed informeren en voorlichten over uw voorgeschreven geneesmiddelen. U mag uw apotheker hier altijd vragen over stellen! Daartegenover staat dat u uw apotheker goed moet informeren, bijvoorbeeld of u allergisch bent, of u zwanger bent of als u borstvoeding geeft en welke andere geneesmiddelen u gebruikt.

Medicatiedossier
De gegevens van eigen patiënten en cliënten slaat de apotheker op in een elektronisch dossier en bewaart deze tenminste 15 jaar. Dit dossier is noodzakelijk om de medicatie goed te bewaken en u zo goed mogelijk te adviseren. Indien gewenst kunt u om inzage in het dossier vragen. U kunt altijd een geneesmiddelenpaspoort (overzicht van al uw geneesmiddelen) aanvragen. Dit is niet alleen handig voor thuis of op vakantie, maar ook bij bezoek aan een arts of ziekenhuis. Mocht u inzage in het dossier van uw kinderen willen hebben, dan kan de apotheker bij kinderen vanaf 12 t/m 15 jaar u verzoeken om daartoe samen met uw kind naar de apotheek te komen. Voor inzage door ouders in een dossier van kinderen vanaf 16 jaar is toestemming van het kind nodig. (Zie minderjarigen.)

Privacy
Uw apotheker heeft net als uw arts een beroepsgeheim. Alleen in het kader van uw behandeling mogen arts en apotheker gegevens uitwisselen. Dit kan zijn op het moment dat u een recept aanbiedt, maar ook gedurende de behandeling als het gaat om aanvullend advies. Bijvoorbeeld bij gebruik van meerdere geneesmiddelen of bij opname of ontslag uit het ziekenhuis. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, maak dit dan kenbaar aan uw apotheek.

Verder waarborgt uw apotheek uw recht op bescherming van persoonlijke gegevens. Informatie mag niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan partner, familie of vrienden. Het kan voorkomen dat u het prettig vindt om privé met uw apotheker te praten over uw geneesmiddelen- of hulpmiddelengebruik. U kunt dan vragen om een gesprek in een aparte ruimte. En natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak maken.

Minderjarigen
Geneesmiddelen mogen niet meegegeven worden aan kinderen onder de 12 jaar. Informatie over geneesmiddelen voor kinderen tot en met 11 jaar wordt aan de ouders (of wettelijke verzorgers) gegeven. Bij wat oudere kinderen (12 t/m 15 jaar) worden zowel de ouders als het kind geïnformeerd. Vanaf 16 jaar wordt volgens de WGBO de informatie uitsluitend aan het kind verstrekt, tenzij het kind aangeeft de informatie samen met de ouder(s) te willen ontvangen. Dit kan schriftelijk, maar ook door samen met de ouder(s) naar de apotheek te komen.

Meer informatie
Neem contact op met het Meldpunt Consument en Zorg (NPCF).
T. 030 291 67 77
E.  meldpunt@consument-en-zorg.nl. 

U kunt de bepalingen over de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling vinden in afdeling 5 (artikelen 446 t/m 468) van Titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.